ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปอมเปอี

   ตามประวัติศาสตร์ในช่วงที่ปอมเปอียังไม่ใช่เมืองของชาวโรมัน อาคารสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในปอมเปอีนั้นมีมาตั้งแต่ 500 ปีก่อนคริสต์กาล แต่การตั้งถิ่นฐานของชาวพื้นเมืองในยุคแรกนั้นยังเป็นที่รู้จักกันน้อยมาก และโรมยังไม่ได้เข้ามาปกครองจนกระทั่งเกือบ 500 ปีต่อมา ในตอนแรกชาวเมืองปอมเปอียังไม่ถูกนับรวมเป็นชาวพลเมืองโรมัน ซึ่งนั้นก็หมายความว่าชาวเมืองยังคงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่บัญญัติมาจากโรม โดยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมร่างกฎหมายเหล่านั้น จนกระทั่ง 80 ปีก่อนคริสตกาล ชาวเมืองปอมเปอีจึงได้รับการยอมรับให้เป็นชาวเมืองโรมัน

ในขณะเดียวกันได้มีการจัดตั้งนิคมขนาดใหญ่ของทหารโรมันที่ปลดประจำการแล้วขึ้นในเมืองปอมเปอี เหตุการณ์ทั้งสองนี้นำไปสู่ปอมเปอียุคใหม่ ความเจริญรุ่งเรืองของปอมเปอีเห็นได้จากสิ่งก่อสร้างอันน่าประทับใจซึ่งตั้งอยู่รวมกันรอบโฟรัม ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเจรจาทางธุรกิจและการประกอบพิธีทางศาสนา ณ ที่แห่งนี้จะอึกทึกวุ่นวายไปด้วยกิจกรรมตลอดทั้งวัน แผงลอยจะตั้งอยู่ตามริมทางอาคารที่ปิดไว้ ส่วนทางทิศใต้ของโฟรัมจะใช้เป็นที่ประชมสภา และทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวิหารแห่งเทพเจ้าจูปีเตอร์ และวิหารอื่นๆ

ภายนอกโฟรัมเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ ประกอบด้วย สนามกีฬา โรงอาบน้ำ 3 หลัง โรงละคร อาคารแสดงดนตรี ซึ่งชาวปอมเปอีมีน้ำสะอาดที่ไหลมาจากสะพานส่งน้ำตลอดเวลา โดยมีการวางท่อส่งน้ำมาจากเนินเขาที่อยู่บริเวณใกล้เคียง น้ำจะไหลเข้ามาสู่น้ำพุสาธารณะตามถนนหนทางซึ่งทุกคนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ สิ่งที่น่าสนใจคือหลังคาเหนือห้องโถงที่เปิดช่องเปิดไว้เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาด้วย

เมืองปอมเปอี

  เมืองปอมเปอีเป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ทางตะวันตกริมชายฝั่งของประเทศอิตาลีปัจจุบันเมืองแห่งนี้เป็นซากเมืองโบราณตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเนเปิลส์ ในอดีตเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและการขนส่งสินค้าที่ก้าวหน้ามากในสมัยนั้น จนเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตามริมชายฝั่ง เมืองปอมเปอีตั้งอยู่บริเวณตีนเขาของภูเขาไฟวิสุเวียส ซึ่งเป็นภูเขาไฟแบบกรวยสลับชั้น

ปอมเปอีถูกฝังด้วยเถ้าถ่านภูเขาไฟความลึกถึง 6 เมตร จากการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียส ในปี ค.ศ. 79 ทำให้ชาวเมืองกว่า 2,000 คนเสียชีวิตในทันที เดิมทีเมืองปอมเปอีนั้นถือกำเนิดขึ้นโดยชาวออสกัน ในช่วง 700 ปีก่อน และได้ผนวกกับอาณาจักรโรมันในสมันนั้น ซึ่งเป็นช่วงที่โรมันเรืองอำนาจด้านการเมืองและการทหาร ปอมเปอีถือว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากต่อกรุงโรม เนื่องจากชาวปอมเปอีส่วนใหญ่นั้นปลูกองุ่นและหมักเหล้ารัมและไวน์ รวมถึงมะกอกซึ่งงอกงามมากทางเชิงเขา ซึ่งผลผลิตที่ได้แล้วมาจากดินภูเขาไฟซึ่งอุดมสมบูรณ์มาก

เมืองปอมเปอีมีการค้าขายระหว่าง โรม ซึ่งโรมมีอาวุธและเสื้อผ้าที่ทำจากเนื้อผ้าชั้นดีรวมถึงแลกเปลี่ยนผลผลิตไวน์องุ่นทำให้ปอมเปอีมีประชากร 10,000 -20,000 คนซึ่งบางส่วนอพยพมาจากที่อื่นเพื่อมาทำการเพาะปลูก อีกทั้งปอมเปอียังเป็นเมืองท่าตากอากาศที่สวยงามแห่งหนึ่งในอิตาลี ซึ่งชาวโรมันที่ร่ำรวยมักเดินทางมาพักผ่อนที่เมืองปอมเปอีนี้ นอกจากนี้ปอมเปอียังมีสนามกีฬาในร่มขนาดใหญ่เพื่อสร้างความบันเทองให้ชาวเมืองในการชมการแข่งขันกีฬารวมถึงการต่อสู้ของแกลดิเอเตอร์ด้วย