ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปอมเปอี

   ตามประวัติศาสตร์ในช่วงที่ปอมเปอียังไม่ใช่เมืองของชาวโรมัน อาคารสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในปอมเปอีนั้นมีมาตั้งแต่ 500 ปีก่อนคริสต์กาล แต่การตั้งถิ่นฐานของชาวพื้นเมืองในยุคแรกนั้นยังเป็นที่รู้จักกันน้อยมาก และโรมยังไม่ได้เข้ามาปกครองจนกระทั่งเกือบ 500 ปีต่อมา ในตอนแรกชาวเมืองปอมเปอียังไม่ถูกนับรวมเป็นชาวพลเมืองโรมัน ซึ่งนั้นก็หมายความว่าชาวเมืองยังคงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่บัญญัติมาจากโรม โดยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมร่างกฎหมายเหล่านั้น จนกระทั่ง 80 ปีก่อนคริสตกาล ชาวเมืองปอมเปอีจึงได้รับการยอมรับให้เป็นชาวเมืองโรมัน

ในขณะเดียวกันได้มีการจัดตั้งนิคมขนาดใหญ่ของทหารโรมันที่ปลดประจำการแล้วขึ้นในเมืองปอมเปอี เหตุการณ์ทั้งสองนี้นำไปสู่ปอมเปอียุคใหม่ ความเจริญรุ่งเรืองของปอมเปอีเห็นได้จากสิ่งก่อสร้างอันน่าประทับใจซึ่งตั้งอยู่รวมกันรอบโฟรัม ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเจรจาทางธุรกิจและการประกอบพิธีทางศาสนา ณ ที่แห่งนี้จะอึกทึกวุ่นวายไปด้วยกิจกรรมตลอดทั้งวัน แผงลอยจะตั้งอยู่ตามริมทางอาคารที่ปิดไว้ ส่วนทางทิศใต้ของโฟรัมจะใช้เป็นที่ประชมสภา และทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวิหารแห่งเทพเจ้าจูปีเตอร์ และวิหารอื่นๆ

ภายนอกโฟรัมเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ ประกอบด้วย สนามกีฬา โรงอาบน้ำ 3 หลัง โรงละคร อาคารแสดงดนตรี ซึ่งชาวปอมเปอีมีน้ำสะอาดที่ไหลมาจากสะพานส่งน้ำตลอดเวลา โดยมีการวางท่อส่งน้ำมาจากเนินเขาที่อยู่บริเวณใกล้เคียง น้ำจะไหลเข้ามาสู่น้ำพุสาธารณะตามถนนหนทางซึ่งทุกคนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ สิ่งที่น่าสนใจคือหลังคาเหนือห้องโถงที่เปิดช่องเปิดไว้เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาด้วย