เมืองปอมเปอี

  เมืองปอมเปอีเป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ทางตะวันตกริมชายฝั่งของประเทศอิตาลีปัจจุบันเมืองแห่งนี้เป็นซากเมืองโบราณตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเนเปิลส์ ในอดีตเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและการขนส่งสินค้าที่ก้าวหน้ามากในสมัยนั้น จนเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตามริมชายฝั่ง เมืองปอมเปอีตั้งอยู่บริเวณตีนเขาของภูเขาไฟวิสุเวียส ซึ่งเป็นภูเขาไฟแบบกรวยสลับชั้น

ปอมเปอีถูกฝังด้วยเถ้าถ่านภูเขาไฟความลึกถึง 6 เมตร จากการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียส ในปี ค.ศ. 79 ทำให้ชาวเมืองกว่า 2,000 คนเสียชีวิตในทันที เดิมทีเมืองปอมเปอีนั้นถือกำเนิดขึ้นโดยชาวออสกัน ในช่วง 700 ปีก่อน และได้ผนวกกับอาณาจักรโรมันในสมันนั้น ซึ่งเป็นช่วงที่โรมันเรืองอำนาจด้านการเมืองและการทหาร ปอมเปอีถือว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากต่อกรุงโรม เนื่องจากชาวปอมเปอีส่วนใหญ่นั้นปลูกองุ่นและหมักเหล้ารัมและไวน์ รวมถึงมะกอกซึ่งงอกงามมากทางเชิงเขา ซึ่งผลผลิตที่ได้แล้วมาจากดินภูเขาไฟซึ่งอุดมสมบูรณ์มาก

เมืองปอมเปอีมีการค้าขายระหว่าง โรม ซึ่งโรมมีอาวุธและเสื้อผ้าที่ทำจากเนื้อผ้าชั้นดีรวมถึงแลกเปลี่ยนผลผลิตไวน์องุ่นทำให้ปอมเปอีมีประชากร 10,000 -20,000 คนซึ่งบางส่วนอพยพมาจากที่อื่นเพื่อมาทำการเพาะปลูก อีกทั้งปอมเปอียังเป็นเมืองท่าตากอากาศที่สวยงามแห่งหนึ่งในอิตาลี ซึ่งชาวโรมันที่ร่ำรวยมักเดินทางมาพักผ่อนที่เมืองปอมเปอีนี้ นอกจากนี้ปอมเปอียังมีสนามกีฬาในร่มขนาดใหญ่เพื่อสร้างความบันเทองให้ชาวเมืองในการชมการแข่งขันกีฬารวมถึงการต่อสู้ของแกลดิเอเตอร์ด้วย