อาณาจักรศรีวิชัย

วันนี้เรามาพูดคุยกันต่อของเรื่องราวของอาณาจักรกันต่อนะครับ วันนี้เราไปกันที่อาณาจักรที่อยู่ทางภาคใต้เป็นอาณาจักรที่สมัยมัธยมตอนต้นได้เรืยนรู้กันกับอาณาจักรที่ต้องบอกเลยว่ามีศิลปะวัฒนธรรมที่ล้ำค่ามากที่หนึ่งในประเทศไทย เป็นอาณาจักรที่เรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเป็นอย่างมาก นั้นคือ อาณาจักรศรีวิชัย หรืออาณาจักรศรีโพธิ์ เกิดในปี พ.ศ. 1202 ราวพุทธศตวรรษที่ 13 ก่อตั้งโดยราชวงศ์ไศเลนทร์ ในช่วงที่อาณาจักรฟูนันล่มสลาย เป็นอาณาจักรของชาติพันธุ์มลายูโบราณ มีอาณาเขตครอบคลุมมลายู เกาะชวา เกาะสุมาตรา ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา และบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย พื้นที่อาณาจักรแบ่งได้สามส่วน คือส่วนคาบสมุทรมลายู เกาะสุมาตรา และหมู่เกาะชวา โดยส่วนของชวาได้แยกตัวออกไปตั้งเป็นอาณาจักรมัชปาหิต ต่อมาเมื่ออาณาจักรศรีวิชัยอ่อนแอลง อาณาจักรมัชปาหิตได้ยกทัพเข้ามาตีศรีวิชัย ได้ดินแดนสุมาตราและบางส่วนของคาบสมุทรมลายูไป และทำให้ศรีวิชัยล่มสลายไปในที่สุด ส่วนพื้นที่คาบสมุทรที่เหลือ ต่อมาเชื้อพระวงศ์จากอาณาจักรเพชรบุรี ได้เสด็จมาฟื้นฟูและตั้งเป็นอาณาจักรนครศรีธรรมราช  ส่วนเรื่องราวของการสืบหาเรื่องราวของที่ตั้งของศุนย์กลางอาณาจักรนั้นต้องบอกเลยว่ามีการถกเถียงพูดคุยกัน มีหลากหลายประเด็นจนปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับคำตอบและยังหาข้อยุติไม่ได้เลย แต่ก็ยังมีสองแนวคิดของการศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยอย่างเช่น คูเมืองไชยา-สุราษฎร์ธานี และที่เมืองปาเล็มบัง (สุมาตรา) ทั้งนี้เพราะมีหลักฐานเป็นจารึกชัดเจนว่า ปีพ.ศ. 1369 นี่เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากในวันนี้นะครับ